Konum

Çankaya :Ankara

Telefon

+90 552 603 06 06

Mail

İnfo@ulkempartisi.org

Teşkilat Yapısı

Parti Genel Merkez Teşkilâtı Ankara İl Merkezinde, il ve ilçe teşkilâtları ilgili il ve ilçe merkezlerinde, belde teşkilâtları ise il ve ilçe merkezleri hariç olmak üzere belediye teşkilâtı olan yerlerde kurulur.

Teşkilât Kademeleri

arti; ana teşkilât kademeleri, yan kuruluşlar, fahri temsilcilikler ve Türkiye dışındaki temsilciliklerden meydana gelir.

I. ANA TEŞKİLAT KADEMELERİ

A.İLÇE VE İL TEŞKİLÂTI


1. İlçe Teşkilâtı
a. İlçe Kongresi
b. İlçe Başkanı
c. İlçe Yönetim Kurulu
d. Belde Temsilciliği

2. İl Teşkilâtı
a. İl Kongresi
b. İl Başkanı
c. İl Yönetim Kurulu
d. İl Disiplin Kurulu

B.GENEL MERKEZ TEŞKİLÂTI

1. Büyük Kurultay
2. Genel Başkan
3. Başkanlık Divanı
4. Parti Meclisi
5. Merkez Disiplin Kurulu
6. Yüksek Danışma Kurulu
7. Yardımcı Kurul ve Komisyonlar

C.PARTİ GRUBU

1.TBMM Grubu
2.İl Genel Meclisi Grubu
3.Belediye Meclisi Grubu
II. YAN KURULUŞLAR
III. FAHRİ TEMSİLCİLİKLER
IV. TÜRKİYE DIŞINDAKİ TEMSİLCİLİKLER

Teşkilat Merkezleri

Parti Genel Merkez Teşkilâtı Ankara İl Merkezinde, il ve ilçe teşkilâtları ilgili il ve ilçe merkezlerinde, belde teşkilâtları ise il ve ilçe merkezleri hariç olmak üzere belediye teşkilâtı olan yerlerde kurulur.

Yan Kuruluşlar (Kadın Kolları ve Gençlik Kolları)

Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile; merkezi Ankara’da olmak üzere il, ilçe ve beldelerde kurulabilir. Kadın ve gençlik kollarının teşkilâtlanmaları ile teşkilât kademelerinde yer alacak organların görev yetki ve sorumlulukları ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.

Kadın Kolları ve Gençlik Kolları tamamen Genel Başkana bağlıdırlar.

Yan kuruluşlar Parti Meclisi kararı ile merkezi Ankara’da Genel Merkez bünyesinde olmak üzere il, ilçe ve beldelerde kurulabilir. Yan kuruluşların teşkilâtlanmaları ile teşkilât kademelerinde yer alacak organların görev yetki ve sorumlulukları ve çalışmalarına ilişkin usül ve esaslar parti tüzüğü ile veya Parti Meclisi tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir. Tüzükte hüküm yoksa Parti Meclisi kararı ile kuruluşuna karar verilen yan kuruluşların çalışma, görev ve seçimleri hususu Siyasi Partiler Kanunu ve/veya bağlayıcı diğer kanunlar ile belirlenir.


Fahri Temsilciler / Fahri Temsilcilikler

Parti Tüzük ve Programı’nda yer alan amaç, ilke, hedef ve politikaları geliştirmek, yaymak ve tanıtmak, propaganda yapmak amaçlı olarak Parti Meclisi kararı ve Genel Başkan imzası ile yurt içinde ve yurt dışında fahri temsilcilikler oluşturulabilir. Fahri Temsilci olarak görevlendirilenler oy hakkı sahibi olmalarını gerektiren başkaca bir sıfatları yoksa karar gerektiren toplantılara katılıp oy kullanamazlar.

Fahri Temsilcilikler partinin tanıtım ve propagandasına yönelik çalışmalar yaparlar. Bağlı oldukları teşkilat kademesine bilgi notları ve raporlar göndererek çalışmalara katkıda bulunurlar. Ana teşkilat kademelerinden herhangi birisinin olduğu yerlerde fahri temsilcilik açılamaz.

Türkiye Dışındaki Temsilcilikler / Fahri Temsilcilikler

Türkiye dışında ilgili ülke kanunları da dikkate alınarak Genel Başkanın teklifi ve Parti Meclisi’nin kararı ile bu tüzüğe ek listede belirtilen yerlerde temsilcilikler ve/veya fahri temsilcilikler kurulabilir. Kuruluş ve çalışmalara ilişkin usül ve esaslar çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Ortak Hüküm

Yardımcı kuruluşların, yan kuruluşların, fahri temsilciliklerin ve yurtdışı temsilciliklerin görevlendirme, çalışma ve seçim gibi işlerinde özel bir düzenlemenin yapılmadığı hallerde bu tüzük hükümleri uygulanabilir.