Parti Tüzüğü

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

NuhBaba

Administrator
Yönetici
logo.png
Ü L K E M P A R T İ S İ
Tüzüğün Tam Metni PDF Formatında Eklidir.​

PARTİ PROGRAMI

1 - TAKDİM
2 - GEREKÇEMİZ
3 - İLKELERİMİZ

a- Bağımsızlık
b- Milliyetçilik c- Devletçilik
d- Adalet ve demokrasi e- Eğitim ve kültür
f- Üretim ve paylaşım
g- Bilim ve gelişim
4 - HEDEFİMİZ
5 – ÇAĞRIMIZ
6 - PROGRAM DETAYLARIMIZ

6.1. Bağımsızlık
6.2. İnsan / Millet
6.3. Millî Devlet
6.4. Millî Güvenlik
6.5. Terörle Mücadele
6.6. Şehit Aileleri ve Gazilerimiz
6.7. Kamu Yönetimi
6.8. Yerel Yönetimler
6.9. Dış Politika
6.10. TürkBirliği
6.11. Anayasa ve Hukuk Sistemi
6.12. Hukukun Üstünlüğü
6.13. Yargı Bağımsızlığı
6.14. Lâiklik
6.15. Siyasi Partiler ve Seçim Kanunları
6.16. Kadın – Aile ve Çocuk
6.17. Eğitim ve Öğretim
6.18. Gençlik
6.19. Kültür – Sanat
6.20. Sağlık
6.21. Spor
6.22. Ekonomi (Üretim ve Paylaşım – Toplumsal Fayda Ekonomisi)
6.23. Dış Ticaret
6.24. Sanayii
6.25. Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik
6.26. Esnaf ve Sanatkârlarımız
6.27. Vergi Sistemi
6.28. Bankacılık – Finans – Döviz – Borsa – Faiz
6.29. Gelir Dağılımı
6.30. Özelleştirme
6.31. Tarım ve Hayvancılık
6.32. Enerji
6.33. Denizcilik
6.34. Madencilik
6.35. Turizm
6.36. Ulaşım
6.37. Kentleşme
6.38. Doğa ve Çevre
6.39. Hayvan Hakları
6.40. STK – Sivil Toplum Kuruluşları
6.41. Tüketici Hakları
6.42. İletişim – Medya ve Basın Özgürlüğü
6.43. Bilim – Gelişim ve Teknoloji

7-SONSÖZ

1.TAKDİM

“Siyasetle uğraşmayan onurlu, asil ve aydın insanların sonu; onursuzlar, işbirlikçiler ya da cahiller tarafından yönetilmektir.”


İnsan yaradılışı gereği toplu yaşamak zorunda olan sosyal bir varlıktır.
İlk çağlardan başlayarak aynı coğrafyada yaşayıp, aynı dili konuşan insan toplulukları zaman içinde milletleri meydana getirmişlerdir. İnsanların bir arada yaşama mecburiyeti, toplumsal kuralları ve bu kuralları uygulayacak kurumları doğurmuştur. Bu kurallar hukuku,
uygulayıcı kurumlar ise üst yapı olarak devleti oluşturmuştur.

Zayıf düşen uygarlıklar, devletler ve milletler asırlar içinde azalmışlar, dönüşmüşler / yok olmuşlar ve bu günkü dünya yapısı (coğrafi
devletler / demografik milletler) ortaya çıkmıştır.

Devletlerin birbiri ile olan ilişkilerini düzenlemek ve ortaya çıkan anlaşmazlıkları gidermek amacıyla da devletlerarası hukuk ve
devletlerarası kurumlar meydana gelmiştir.

Zaman içinde ortaya çıkan değişik inançlar, kural koyma ve uygulamadaki farklılıklar siyasi yönetim anlayışlarını belirleyerek devlet
yapılarını şekillendirmiştir.

Teknoloji, ulaşım ve iletişimdeki gelişmeler mesafeleri yok etmiş, devletleri / milletleri birbirine daha da yaklaştırmıştır. Ateşi, tekerleği, patlayıcı silahları, telefonu, bilgisayarı, uçağı ve uzayı keşfeden insanoğlu bilgisini ve teknolojiyi bazen diğer insanların haklarını ele geçirmekiçin kullanmış, acımasızca zulmetmiştir. Toprak, su, altın, enerji gibi kaynaklara sahip olmakisteyen egemen güçler arasında yaşanan çekişmeler ve savaşlar ise dünyamızın en büyük sorunu ve utancı olmuştur.

İnsanoğlu ilerleyen zaman içinde ortaya çıkan sorunlarla başa çıkabilmek için düşünmüş, araştırmış; yaşadığı sorunlara farklı çözüm önerileri geliştirmiştir. Modern çağın köle ve silah tüccarları ise bu çözüm önerileri arasındaki farklılıkları bile ayrışma ve kavga sebebi olarak kullanmış, ideolojik savaşlar çıkarmaktan çekinmemiştir. Materyalist emperyalizmin dayatmacı ve tekelci dünya düzeni içinde büyük yalanlarla aldatılan, bölünen insanların çoğunluk haline geldiği günümüzde, sömürgeci patronlar ve işbirlikçi piyonları dünyamızı kan gölüne çevirmişlerdir.

İnsana, inançlara, emeğe, bilime ve yaşayanlara saygı göstermeyi unutan; düşünürlerini, gönüllü hizmetkârlarını ve sevenlerini yaşarken gömen, aciz / korkak / kan emici / ölü sevici siyasi yönetim anlayışı ülkemizi de mutsuz ve umutsuz insanların çoğunlukta olduğu yaşan- a-maz bir hale getirmiştir.

İnsanın en büyük hakkı yaşam hakkıdır. İnsanı yoksayan, emeğini yoksayan, inançlarını yok sayan,çalan, gasp edeninsanlık düşmanı bu sömürü düzeninin yok edilmesi, her türlü olumsuzluğa rağmen; yine özgür düşünebilen, akıllı, cesur, onurlu ve inançlı siyasi kadrolar tarafından gerçekleştirilecektir.

Biliyor ve inanıyoruz ki: “Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.” Ülkem Partisi bu inancın sahibi ve merkezidir. Ülkem Partisi günün gereklerine dayalı kolaycı bir siyaset anlayışı yerine “Bağımsızlık, Milliyetçilik, Devletçilik,
Adalet ve Demokrasi, Eğitim ve Kültür, Üretim ve Paylaşım, Bilim ve Gelişim” ilkelerinden oluşan 7 ana ilkesiyle siyaset yapan; milleti için millî ,yerli ve birleştirici çözümler üreten, ilke, hedef, sorumluluk, proje ve kadro sahibi siyasal bir merkezdir.

Partimizin insana, millete, devlete, hukuka, fikir ve inançlara, üretim ve paylaşıma, sağlık ve eğitime, dünyaya ve olaylara bakışını açıklayan bu programın milletimiz için yeni bir umudun, çözümün ve kurtuluşun başlangıcı olacağına inanıyoruz.

Partimizin kuruluş felsefesi olan “Tüm ülkemiz birlik” ile “Millet için devlet” / “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” anlayışı; mutlu, huzurlu, güçlü, lider bir Türkiye’nin anahtarı olacaktır.

Oğuz Kaan’la başlayıp, Atilla, Bilge Kaan, Alparslan, Osman Bey, Fatih Sultan Mehmet Han ile devam ederek dünya tarihinin kaydettiği en büyük lider Gazi Mustafa Kemâl Atatürk’ün önderliğinde, saldırı ve işgale direnerek dünya dengelerini değiştiren tarihten daha eski milletimizin kurduğu, ezilen ve sömürülen dünyaya örnek olmuş bir devleti yönetmeye talip olmanın sorumluluğunun farkında olarak; dünyanın en güzel coğrafyasında yaşamanın, büyük devlet olmanın bir bedeli olduğunu bilerek diyoruz ki: “Ülkem Partisi;
milletimizden aldığı güçle yıllardır üstümüzde oynanan büyük oyunları bozan, derebeylerin korku imparatorluğunu ve haram saltanatını yıkan, makamlara değil gönüllere taht kuran bir parti olacaktır.”

ÜLKEM;insana ve inanca saygının zirvesi, ekonomide çalmayan / çaldırmayan, siyasettebölmeyen/ böldürmeyen anlayışın siyasal merkezi olacaktır.

Ülkem Partisi iktidarında;
•Her alanda üretim seferberliği ilan etmeye kararlıyız.
•Gelir dağılımını düzeltmeye kararlıyız.
•Köle seçmen anlayışını bitirmeye; her ailemize bir ev, her eve bir iş sağlamaya kararlıyız.
•Açlık ve yoksulluk sınırı altında asgari ücret utancına son vermeye kararlıyız.
•Cehaleti, yoksulluğu, yolsuzluğu, yalnızlığı, bölücülük ve terörü, öğretilmiş / öğrenilmiş çaresizliği ve kontrollü kaosu bitirmeye
kararlıyız.
•Ellerinizle büyüttüğünüz vatan evlâtlarımızdan vücut bulmuş millî kadrolarımızla; Okulkent’lerde eğitim gören, Bilimkent’lerde araştıran ve geliştiren, İşkent’lerde ve Tarımkent’lerde birlikte çalışan / birlikte üreten, Şifâkent’lerde insanlarımızın sağlık bulduğu, Doğakent’lerde, Yaşamkent’lerde, Metrokent’lerde parklarında / bahçelerinde çocuklarımızın oynadığı, karnı tok, beyni tok, sağlıklı, gözlerinin içi gülen, mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı, ilim ve sanatın takdir gördüğü, demokrasinin, adalet ve hukukun egemen olduğu Lider Türkiye’yi oluşturmaya ve yönetmeye talibiz.
•Şartlar ve bedeli her ne olursa olsun, yolumuza çıkacak bütün engelleri aşarak / yok ederek “Turan” ülkümüze ulaşabilmek için “Lider
Ülke Türkiye” inancımızı gerçekleştirmeye; “Büyük Türkistan” hedefine ulaşmaya istekli, inançlı, azimli ve kararlıyız.

Bu uğurda hiçbir kişi ve kurumdan emir ve izin almayacağımız gibi milletimizin çıkarları üzerinde hiçbir çıkar, milletimizin iradesi dışında
siyasi hiçbir irade tanımadığımız açıkça ve kesinlikle bilinmelidir.

Akıl, bilim ve inançla; halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğuna inanarak bu yola çıkıyoruz.

Kalbi millet aşkı ile dolu, bilgili, birikimli ve inançlı kadrolarla; üretmeyenin tükendiğini bilerek çalışıyoruz.

Partimizin, ilkelerimizin, hedeflerimizin, programımızın ve çalışmalarımızın; gönlüne, hayır duasına ve desteğine talip olduğumuz asil milletimize, devletimize ve bütün insanlığa hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

Aziz milletimize saygılarımızla arz ederiz.
ÜLKEM PARTİSİ

2 - GEREKÇEMİZ

Tarihi süreç olarak içinde bulunduğumuz zaman diliminde milletimizin içine düştüğü/düşürüldüğü sıkıntılardan bir an önce çıkabilmesi için devletimizi yöneten hükümetlerin uyguladığı yanlı ve yanlış politikalar kadar çözüm konusunda diğer siyasi yapıların da yetersiz olduğu görülmektedir. Milletimizin yaşadığı sıkıntıları çözmek bir yana bizzat kendileri sorun üreten iktidarlar kadar milletimizin çözüm yolunu tıkayan, yıllardır milletimizi avutan ve uyutan diğer siyasetçiler de sorumluluk taşımaktadır.

Mevcut durumun bugünkü haliyle devamı durumunda milletimizi bedeli çok daha ağır, çok daha büyük sıkıntılar beklemektedir. Dün’ü bilen, bugün’ü yaşayan, yarınlar hakkında milleti adına endişeleri ve projeleri olan vatan evlâtlarının bir kenarda oturup sessizce bu kötü gidişi izlemesi düşünülemez.

Bu nedenle; mevcut sıkıntılarımızı çözmek kadar geleceğimizi güven altına almak için, milletimizin varlığı, birliği, huzuru ve refahı için ilkelerimizle, hedefimizle, projelerimizle ve kadromuzla milletimizin gönlüne ve devletimizin yönetimine talibiz.

Partiler; devleti yönetmek için ilke ve programları ışığında, yasalarımız içinde faaliyet gösteren kuruluşlardır. Devlet yönetimine talip
olmanın yasal mecburiyeti ‘siyasi parti’ olmaktır.

Siyaset ve parti bizim için amaç değil, devletimizi yöneterek milletimize hizmet yolunda bir araçtır. ÜLKEM PARTİSİ, bu bakış açısı ve bu gerekçeyle kurulmuştur.


Tüzüğün Tam Metni PDF Formatında Eklidir.
 

Ekli dosyalar

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst