Konum

Çankaya :Ankara

Telefon

+90 552 603 06 06

Mail

İnfo@ulkempartisi.org

Yüksek Danışma Kurulu

Genel Başkan’ın parti çalışmaları için seçtiği danışmanlardan oluşur.

Yüksek Danışma Kurulu

Genel Başkan’ın parti çalışmaları için seçtiği danışmanlardan oluşur.


1.Görev süreleri; azletme, istifa veya ölüm gibi sebepler olmadığı takdirde kendilerini seçenin görev süresi kadardır.
2.Kararları tavsiye niteliğinde olup davetli olsalar dahi bağlayıcı karar gerektiren toplantılarda oy kullanamazlar.


 

ÜLKEM PARTİSİ GENEL BAŞKANI NEŞET DOĞAN

ÜLKEM PARTİSİ GENEL BAŞKANI NEŞET DOĞAN

Parti Müfettişliği

Genel Başkan, her kademedeki parti faaliyetlerinin Anayasa, kanunlar, Parti Tüzük ve Programı ile ülke ve Parti menfaatleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak ve bu faaliyetlerde etkinliği artırmak için, denetim çalışmaları yapmak üzere yeteri kadar parti müfettişi görevlendirebilir. Denetimle görevlendirilecek parti müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usül ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

1.Genel Başkan; Parti Teşkilatının Kanunlara, Parti Tüzük ve Programına göre çalışıp çalışmadıklarını denetlemek için müfettişler görevlendirebilir, normal denetlemeler haricinde özel durumlarda müfettişleri kendi yetkisiyle donatabilir.

2.Müfettişler parti üyelerinden olduğu gibi parti üyeleri dışından da görevlendirilebilir.

3.Parti Müfettişlerine; Parti Müfettiş kimliği ve görev yazısı verilir.

4.Müfettiş raporları bağlayıcı olmayıp partinin ilgili kurullarına sunulur, raporlarla ilgili karar ve uygulama yetkisi parti merkez kurullarınındır.

5. Görev süreleri başlangıçta belirtilmemişse; azletme, istifa veya ölüm gibi sebepler olmadığı takdirde kendilerini seçenin görev süresi kadardır.

Image
Image
Image

Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Muhasip

Genel Başkan çalışmalarında kendisine yardımcı olmak ve parti işlerini yürütebilmek için Büyük Kurultay sonucunda oluşan parti meclisi içinden kendisine yeteri kadar genel başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir genel muhasip seçer. Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Muhasip, Genel Başkanın onayı ile ve parti meclisi içinden olmak şartıyla kendilerine en çok ikişer yardımcı görevlendirebilirler fakat bu yardımcılar başkanlık divanı üyesi sayılmazlar. Genel başkan yardımcılarının görev alanlarını genel başkan belirler. Bu kurula başkanlık divanı denir.