Konum

Çankaya :Ankara

Telefon

+90 552 603 06 06

Mail

İnfo@ulkempartisi.org

İl ve İlçe Teşkilatları

Tüm il başkanları

Image
Image
Image
Image
Image

Parti Meclisi’nin Görev  Yetkileri

a.Parti program ve tüzük hükümleri ile Büyük Kurultay kararlarının uygulama esaslarını tespit etmek,
b.Anayasa, siyasi partiler ve seçim kanunları ile Parti Tüzük, Program ve politikaları doğrultusunda Partinin bütün teşkilât Kademelerinin sevk ve idaresine ilişkin kararlar almak,
c.Parti Tüzük ve Programında yer alan amaç, temel ilke ve hedefler ile Parti politikalarının toplumun her kesimine yayılması, tanıtılması ve benimsenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi için gerekli kararları almak, çalışmaları yapmak,
d.Parti faaliyetlerinin yürütülmesine temel olmak üzere hazırlanan çalışma programlarını onaylamak ve bu programları yürütecek birimlerin teşkil edilmesine karar vermek,
e.Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu ile sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca lüzum görülen yerlerde parti teşkilâtları kurmak, kurmaya yetki vermek ve feshetmek, işten el çektirmek, teşkilâtı bir bütün hâlinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak, f.Hükümet kurulması, kurulacak hükümete ortak olunması veya hükümetten çekilmeye karar vermek, g.Hazırlanan Parti faaliyet raporu ile kesin hesabı onaylayarak Büyük Kurultay’a sunmak,
h.Milletvekili genel veya ara seçimleri ile mahalli seçimlere katılıp katılmamaya karar vermek; seçim işlerini düzenlemek, sevk ve idareye ilişkin kararlar almak,
i.Milletvekilliği ve belediye başkanlıkları ile il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için aday tespitine ilişkin usül ve esasları belirlemek,
j.Bu Tüzükte ve Siyasi Partiler Kanununda gösterilen esaslar dâhilinde parti gelirlerini artırmak için gerekli tedbirleri almak ve çalışmalarda bulunmak,
k.Parti Teşkilâtı’nın mevzuat hükümleri doğrultusunda çalışmasını temin etmek ve her kademedeki Parti faaliyetlerinde
etkinliğin arttırılması için, Genel Başkan tarafından atanan parti müfettişlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,
l.Genel Merkez ile il ve ilçe teşkilâtlarına ait faaliyet raporu, bütçe ve kesin hesapları süresi içinde inceleyerek onaylanmalarını
ve birleştirilmelerini sağlayarak, Büyük Kurultay’ın onayına sunulmasına karar vermek,
m.Parti Program ve Tüzüğü’nde gerekli değişiklikleri tespit etmek, değişiklik tasarılarının hazırlanmasını sağlamak ve bu tasarılardan uygun görülenlerin Büyük Kurultay’ın onayına sunulmasına karar vermek,
n.Tüzükte öngörülen ve parti içi faaliyetleri düzenleyen yönetmelik tasarılarını karara bağlamak,
o.Zorunlu sebepler dolayısıyla Büyük Kurultay’ın toplanamadığı hâllerde, partinin hukuki varlığına son verilmesi ve tüzük ve programının değiştirilmesi dışındaki kararları almak,
p. Siyasi partiler ve seçim kanunları ile ilgili diğer kanunların ve Parti Tüzüğünün verdiği bütün görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

Image